1000 Sq Yards, Khayaban e Hafiz, Phase VII, DHA. Karachi

1/13